Zwangerschapspictogram

Politieke discussie

zwangerschapspictogramDe verplichting om het zwangerschapspictogram op te nemen op de etiketten van alcoholhoudende dranken is reeds diverse keren in de Tweede Kamer aan de orde geweest. Doel van het opnemen van het pictogram is zwangere vrouwen bewust te maken van het risico van de consumptie van alcoholhoudende dranken voor het ongeboren kind. Een meerderheid van de Tweede Kamer is van mening dat de verplichte etikettering van het pictogram aan deze bewustwording kan bijdragen.

De Minister heeft er vooralsnog van afgezien om de afbeelding van het pictogram op het etiket bij wet verplicht te stellen, maar heeft de sectoren wijn, bier en gedistilleerd via de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) verzocht vrijwillig mee te werken aan de invoering van het pictogram. Voor de wijnsector is de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren betrokken bij STIVA.

Wijn
Aangezien bijna alle wijn die in Nederland wordt geconsumeerd uit het buitenland afkomstig is en in het buitenland is geëtiketteerd, kan eenzijdige Nederlandse regelgeving op het gebied van etikettering grote lasten veroorzaken voor veel wijnimporteurs. Indien men er in de politiek van overtuigd is dat het pictogram een goede oplossing is om de bewustwording te vergroten, dan heeft het daarom de voorkeur de verplichte etikettering Europees te regelen. Dit is echter een proces van jaren en de Kamer heeft duidelijk uitgesproken op korte termijn actie te willen ondernemen.

Inspanningsverplichting
Met het Ministerie van VWS is nu afgesproken dat vooralsnog zal worden afgezien van wetgeving, maar dat de Nederlandse importeurs en producenten van wijn, bier en gedistilleerde dranken een inspanningsverplichting zullen doen om binnen drie jaar respectievelijk 70%, 90% en 60% van hun verpakkingen te voorzien van het pictogram.

Er heeft inmiddels een nulmeting plaatsgevonden waaruit blijkt dat het percentage verpakkingen dat reeds voorzien is van het pictogram voor wijn 46% bedraagt en voor bier en gedistilleerde dranken respectievelijk 0,5% en 31% bedraagt.

Oproep
Gezien het voorgaande wordt u van harte opgeroepen om al het mogelijke te doen om het pictogram op zo kort mogelijke termijn op uw etiketten op te (laten) nemen.

Het pictogram is gelijk aan het Franse model en dient duidelijk zichtbaar te zijn op het voor- of achteretiket. U kunt het pictogram hier downloaden.

Wij vertrouwen erop dat het streefpercentage van 70% voor wijn binnen drie jaar gehaald kan worden.