Disclaimer

Algemene Voorwaarden wijn.nl

Deze website wordt beheerd door SDO (Stichting Drankenonderwijs), gevestigd te Den Haag, Nederland. Als u deze website wilt gebruiken, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen en het gebruik van de website betekent dat u ermee instemt dat deze voorwaarden bindend zijn. Dit is zonder meer van toepassing, of u uw gegevens bij ons registreert of niet.

Disclaimer

Wij beijveren ons om ervoor te zorgen dat de gegevens op onze website correct zijn, maar wij staan niet in en zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van het materiaal op de website. SDO behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Aansprakelijkheid

SDO kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld jegens de gebruiker van de website voor verlies, schade, kosten of uitgaven (meer bepaald winstderving, gebruiksverlies, directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via de website verkregen informatie.

SDO spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op deze website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SDO.

Intellectueel eigendom

Alle auteursrechten en andere (intellectuele eigendoms-) rechten op alle teksten, afbeeldingen en andere materialen op deze site zijn eigendom van SDO en de bij haar aangesloten bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Deze werken worden wereldwijd beschermd door wetten en verdragen inzake auteursrecht. Al deze rechten zijn voorbehouden.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SDO, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Niet te missen boeken voor de wijnliefhebber